Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 - od 1 września 2020 r.

 

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice 

Informacje dotyczące Informacje dotyczące Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zdomaniow.szkolnastrona.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

     Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do /oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza miejscem przy wejściu głównym.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci przedszkolne i uczniów klasy pierwszej mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, nie ma przeciwskazań.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje                     w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 2. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach opuszcza szkołę. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

W miarę możliwości wdrożone zostaną następujące rozwiązania:

W miesiącu wrześniu zostają wdrożone następujące rozwiązania organizacyjne, które mogą być modyfikowane:

1)    uczniowie wchodzą do szkoły określonymi wejściami (dopóki pozwoli na to pogoda i nie będzie potrzeby korzystania z szatni szkolnej):

 • wejście przez szatnie: klasy I, II, III,
 • wejście główne: oddział przedszkolny, świetlica, pracownicy,
 • wejście „gimnazjalne”: klasy VIa, VIIa, VIIb, VIII,
 • wejście obok biblioteki: klasy IV, V, VIb;

2)    uczniowie nie zmieniają obuwia; zmienne obuwie na wychowanie fizyczne trzymają w plecakach;

3)    bluzy i lekkie kurtki uczniowie trzymają w salach lekcyjnych;

4)    poszczególne oddziały klasowe są przypisane do sal lekcyjnych; w miarę możliwości w ciągu dnia nie zmieniają sali (z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego i języka obcego w klasie IV prowadzonego równolegle w dwóch grupach): oddział przedszkolny – nr 33, klasa I – nr 14, klasa II – nr 15, klasa III – nr 16, klasa IV – nr 3, klasa V – nr 5, klasa VIa – nr 22, klasa VIb – nr 7, klasa VIIa – nr 21, klasa VIIb – nr 24, klasa VIII – nr 18;

5)    chęć zmiany sali lekcyjnej musi być wcześniej zgłoszona pracownikowi szkoły, aby po zakończeniu lekcji sala mogła zostać zdezynfekowana;

6)    stała sala lekcyjna musi być wietrzona po każdej lekcji; pełna dezynfekcja po zakończeniu zajęć w danym dniu przez jedną klasę;

7)    sale informatyczne i sala gimnastyczna muszą być dezynfekowane po każdej lekcji;

8)    w czasie przerw uczniowie nie opuszczają przypisanego sobie korytarza (obok swojej sali);

9)    grafik korzystania z automatu z żywnością zostanie opracowany w ciągu pierwszego tygodnia nauki;

10) drzwi sal lekcyjnych zostaną oznakowane, która klasa uczy się w danej sali;

11) drzwi wejściowe do szkoły zostaną odpowiednio opisane;

12) sprawy uczniowskie załatwiane w szkolnym sekretariacie muszą być zgłoszone nauczycielowi dyżurnemu;

13) w sekretariacie może przebywać jeden uczeń/jeden pracownik/ jeden nauczyciel załatwiający sprawy służbowe; rodzic umawia się telefonicznie;

14) w czasie przerw w miarę sprzyjającej pogody uczniowie przebywają na świeżym powietrzu w okolicy przypisanego swojej klasie wejścia do szkoły.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

 

Pliki do pobrania