Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO


Monitoring wizyjny

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ulica Sportowa, 55-216 Domaniów, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (dziedzińce przed szkołą, korzytarze szkolne, szatnie). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, ulica Sportowa 6, 55-216 Domaniów.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji, sposobów zabezpieczania informacji, a także możliwości udostępniania zgormadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów

Inspektor ochrony danych: Magdalena Wandzel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, tel. 71 3017731, e-mail: domaniowzs@o2.pl

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania:Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018, poz. 1000).

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w przedszkolu/szkole

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów

Inspektor ochrony danych: Magdalena Wandzel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, tel. 71 3017731, e-mail: domaniowzs@o2.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018, poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.


 Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów

Inspektor ochrony danych: Magdalena Wandzel, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, tel. 71 3017731, e-mail: domaniowzs@o2.pl

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola/ rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.