Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w szkołach podstawowych


Projekt 

 

„Indywidualizacja procesu

 

nauczania i wychowania

 

uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

w Gminie Domaniów”

        

                

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Od września 2009 r. zaczęła obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania do szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt: Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uwzględniono realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.


Nasza szkoła przystapiła do projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Domaniów” i uzyskała wsparcie finansowe na prowadzenie zajęć edukacyjnych w kl. I-III.

 

 

Zajęcia, w których będą uczestniczyć  dzieci to:

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

e) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

f) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych

z uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych

 

W ramach projektu szkoła doposażona została w pomoce dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji.