Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Jak budowano naszą szkołę

hist1

 

JAK BUDOWANO NASZĄ SZKOŁĘ


Dnia 27.03.1995 podczas kontroli rozpoznawczych w Szkole Podstawowej w Domaniowie przedstawiciel Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Oławie,bryg. inż. Eugeniusz Engel stwierdził szereg nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji uczniów i nauczycieli. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia życia dzieci i mienia skierował wystąpienie z dnia 29.03.1995r. do pani mgr Grażyny Tomaszewskiej - Kuratora Oświaty Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1- właściciela obiektu o likwidacji zagrożeń w terminie do 10.04.1995r.


Pismo doręczono:

  • Pani mgr Grażynie Tomaszewskiej - Kurator Oświaty Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1
  • Pani mgr Kazimierze Stępkowskiej - Dyrektor Szkoły w Domaniowie
  • Panu mgr Stanisławowi Kałuży - Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Oławie
  • Panu mgr inż. Tomaszowi Bartoszewiczowi - Wójtowi Gminy Domaniówhist2

W związku z otrzymanym pismem na radzie gminy w dniu 21 grudnia 1995 w sprawie budżetu na rok 1996 ustalono zadanie inwestycyjne budowy Zespołu Szkół w Domaniowie.
W 1997 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków, która na dobę miałaby przerabiać 35 metrów sześciennych ścieków. Pieniądze udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pieniądze z tego funduszu miały być przeznaczone również na budowę nowoczesnej kotłowni na olej opałowy. Wykonawcą miało być Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego z Brzegu. Budowa oczyszczalni zakończyła się w grudniu 1998 roku.

Dnia 4 grudnia 1996r. została zawarta umowa mówiąca o rozpoczęciu budowy Szkoły Podstawowej w Domaniowie. Zamawiającym była Dyrekcja Inwestycji Miejskiej we Wrocławiu ul. Kotlarska 41 działająca w imieniu Inwestora Bezpośredniego-Urzędu Gminy w Domaniowie, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Brzegu ul. Starobrzeska 67. Termin wykonania

przedmiotu umowy: rozpoczęcie 9 grudnia 1996r.-zakończenie 30 lipca 1999r.hist3

Wartość robót objętych umową określa się na podstawie kosztorysów ofertowych na kwotę: 4.142.152 zł. (netto). Zamawiający przekazał wykonawcy 2 komplety dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności w terminie do 15 grudnia 1996r.

 

hist4
Szkoła składać się będzie z pięciu segmentów na planie w kształcie litery H. Jednym z nich będzie pełno wymiarowa hala gimnastyczna. W sumie szkoła pomieści 400 uczniów z Domaniowa i kilku okolicznych szkół.
hist5hist6

Pierwsze budynki zaczęły się wznosić wiosną 1997 roku. Uczniowie często wybierali się na budowę, aby popatrzeć, jak powstaje ich przyszłe gimnazjum, a także robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Na pomysł robienia zdjęć wpadł nauczyciel historii pan Mirosław Stec.

Zdjęcia te miały być pamiątką powstawania szkoły.

hist7 hist8 hist9

Tak wyglądał jeden
z korytarzy podczas budowy

Ten budynek będzie
salą gimnastyczną

A w tym będą uczyć się
uczniowie gimnazjum31 sierpnia 1999 roku odbyło się uroczyste otwarcie, pierwszej części szkoły - docelowo szkoły podstawowej.
Z tej okazji na szkolnym dziedzińcu zjawili się przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, inwestorzy, wykonawcy robót, sponsorzy.

hist10


Na zdjęciu: (od lewej) Przewodniczący Rady Gminy Do-maniów Fryderyk Bochenkiewicz, Dyrektor Banku Spół-dzielczego w Oławie Ryszard Żuraw, Józef Kastelik radny Rady Powiatu Oławskiego, (od prawej) dyrektor P.B.Rolu Brzeg wykonawca budowy, dyrektor szkoły pani mgr Kazimiera Stępkowska oraz wójt gminy Domaniów Marian Łania.

 

hist11

 

hist12

 

Otwarcie części szkoły nastąpiło po przecięciu wstęgi przez panią dyrektor oraz przez pana wójta. Nowo otwarty budynek poświęcił ks. Stanisław Bijak.

Uczniowie po otwarciu przedstawili krótki występ.

Dzień 19 października 2002r. był dla nas bardzo ważny - w tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku dla Gimnazjum w Domaniowie. Od 1 września 146 gimnazjalistów uczy się już w nowej szkole. Uroczyste otwarcie nowoczesnego budynku szkoły w Domaniowie zaszczycili swoją obecnością znakomici goście. Byli wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Zdzisław Paliga i Tadeusz Banach, wizytatorski z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty - Aleksandra Fik , Maria Kramarczyk, Danuta Pacholicka i Beata Pawłowicz, Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD - Kazimierz Bicz, burmistrz Oławy - Waldemar Wiązowski, przedstawiciele gminnych władz samorządowych, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół, wykonawcy i sponsorzy.

Za wielką troskę i zaangażowanie w przygotowanie w tak krótkim czasie placówki na przyjęcie uczniów dyrektor szkoły Kazimiera Stępkowska otrzymała List Gratulacyjny od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz podziękowanie z rąk gospodarza gminy Mariana Łani.
Budynek Gimnazjum w Domaniowie jest naprawdę imponujący, piękny i nowoczesny. Już po niespełna dwóch miesiącach pracy było widać, że nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie lubią to miejsce.