Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

 Szkolna świetlica

zaprasza codziennie od godziny 6.45 

 

Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, rozwijania zainteresowań i odrobienia prac domowych.

Zgodnie z regułą, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne zabawy i gry.

Dbamy o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości oraz doświadczenie dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do ocenienia i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy, także na świeżym powietrzu umożliwiają poznawanie i rozwój współżycia oraz współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale też w „dorosłym” życiu.

W świetlicy prowadzone są nastepujące rodzaje zajęć:

- zajęcia plastyczo - techniczne

- zajęcia sportowo - ruchowe

- zajęcia teatralno - taneczne

- zajęcia intelektualne

Metody, które stosujemy w pracy z dziećmi to głównie pedagogika zabawy oraz pedagogika cyrku.

Pedagogika zabawy jest symbolicznie nazwaną metodyką pracy z grupą. Sama zabawa była znana człowiekowi od samego początku jego istnienia. Niektórzy pedagodzy określają ją jako specjalną, naturalną, wrodzoną metodę uczenia się człowieka. Jest pojmowana także jako potrzeba małych i dużych, przypisana człowiekowi, stanowiącą naturalne dopełnienie całokształtu jego istnienia i działalności. Najczęściej odnosi się do każdej czynności, którą człowiek podejmuje dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, dla własnej przyjemności.
Pedagogika zabawy proponuje działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

Pedagogika cyrku proponuje  zajęcia ukierunkowane m.in. na rozwijanie umiejętności żonglowania, które jest efektywną metodą rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczucia rytmu, refleksu, koncentracji, ćwiczenia  oburęczności oraz wzmocnienia motoryki ciała. Badania psychologiczne wykazują, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy koordynacją wzrokowo-ruchową a umiejętnościami czytania, pisania i rozumienia.

   

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom, których pobyt w szkole ze względu na czas pracy rodziców jest konieczny.

Prośba do rodziców: informację o konieczności zapewnieniu dziecku opieki świetlicowej należy zgłaszać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.