Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

PUNKTOWY SYSTEM ZACHOWANIA ze zmianami

Ocenianie bieżące zachowania wyraża się punktami.

Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

Ocena

Oznaczenie skrótowe

Zakres punktów

wzorowe

wz

251 i więcej

bardzo dobre

bdb

201 – 250

dobre

db

150⃰ – 200

poprawne

pop

100 – 149

nieodpowiednie

ndp

1 – 100

naganne

ng

poniżej 0

⃰ Kredyt oznacza, że każdy uczeń na początku każdego półrocza ma 150 punktów.

1)  Ocena wzorowa: uczeń może otrzymać nie więcej niż 30 punktów ujemnych

2)  Ocena bardzo dobra: uczeń może otrzymać nie więcej niż 45 punktów ujemnych

3)  Ocena dobra: uczeń może otrzymać nie więcej niż 60 punktów ujemnych

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DODATNICH 

Kryterium

Liczba pkt

 

I. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

10p. (każdorazowo)

2. Strój galowy

5p. (każdorazowo)

3. Rozpowszechnianie wiedzy o patronie szkoły (gazetki klasowe, gazetki na korytarzach szkolnych, aktywny udział w Dniu Patrona

5p.

4. Opieka nad miejscami pamięci

5p. (każdorazowo)

5. Poczet sztandarowy

5p. (każdorazowo)

 

II. Osiągnięcia w konkursach i w zawodach sportowych

1. III miejsce w konkursie:

 • szkolnym,
 • międzyszkolnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

6p.

(każdorazowo)

2. II miejsce w konkursie:

 • szkolnym,
 • międzyszkolnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

8p.

(każdorazowo)

3. I miejsce w konkursie, laureat, bardzo dobry wynik:

 • szkolnym,
 • międzyszkolnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

10p.

 (każdorazowo)

4. Wyróżnienie w konkursie:

 • szkolnym,
 • międzyszkolnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

4p.

(każdorazowo)

5. Udział w konkursie:

 • szkolnym,
 • międzyszkolnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • ogólnopolskim.

2p.

(każdorazowo)

 

III. Czynny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole

1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych

10p. (1 raz w półroczu za każde zajęcie)

2. Obsługa sprzętu nagłaśniającego (na każdą uroczystość)

5p.

3. Dekoracja szkoły na uroczystości szkolne lub okazjonalne

5p. (każdorazowo)

4. Wyróżniający się uczeń w grupie może otrzymać dodatkowe

    punkty

10p.

 

IV. Udokumentowane działania w zajęciach poza szkołą 

1. Rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą (np. zajęcia

    sportowe, muzyczne, taneczne, językowe i inne)

10p.

(1 raz w półroczu za każde zajęcie)

 

V. Praca na rzecz klasy

1. Dekoracja klasy (np. gazetka ścienna)

5p. (każdorazowo)

2. Systematyczna pielęgnacja roślin w klasie

2p.

3. Organizacja imprez, akcji klasowych i wyjść klasy

5p. (każdorazowo)

4. Przygotowanie i udział w konkursach klasowych

5p.

5. Aktywna praca w samorządzie klasowym

15p.

6. Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w całym okresie

5p.

 

VI. Praca na rzecz szkoły

1. Za przekazanie do biblioteki książek, w dobrym stanie

2p.

2. Za wykonywanie prac w bibliotece - za każdą godzinę

5p.

3. Zbiórka surowców wtórnych:

 • makulatura – 3kg
 • baterie – 8 szt.
 • butelki – worek 60L
 • nakrętki – worek 15L

10p.


2p. - nie więcej niż 10 w miesiącu

4. Dekoracja korytarzy

10p.

5. Przygotowanie i udział w apelach szkolnych

15p. (każdorazowo)

6. Systematyczna praca w samorządzie szkolnym

10p

 

VII. Praca na rzecz innych

1. Pomoc kolegom w nauce uzgodniona z nauczycielem - jednorazowo do kartkówek i sprawdzianów

2p.

2. Systematyczna, uzgodniona z nauczycielem pomoc koledze w nauce przez cały okres

10p.

3. Potwierdzony wolontariat

20p.

 

VIII. Obowiązek szkolny

1. Za frekwencję 100%

10p. (w półroczu)

2. Za wszystkie godziny usprawiedliwione

10p. (w półroczu)

 

IX. Przejawy zachowania uczniów

1. Przygotowanie do zajęć (zawsze)

15p. (1 raz w półroczu)

2. Terminowe usprawiedliwianie nieobecności (do tygodnia przyjściu ucznia do szkoły)

3p. (1 raz w miesiącu)

3. Wywiązywanie się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań (np. dotrzymywanie terminów zwrotu dokumentów)

5p.(każdorazowo)

4. Brak negatywnych uwag – punktów ujemnych

10p. (1 raz w półroczu)

5. Wyjątkowa kultura osobista

15p. (1 raz w półroczu)

 • Każdy wychowawca posiada pulę 20 punktów dodatnich, które może przydzielić za inne działania

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW UJEMNYCH

Lp.

KRYTERIA

Punkty ujemne

1.

Przeszkadzanie na lekcjach

- 2p. (za każdą uwagę)

2.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

-5p. (każdorazowo)

3.

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

-15p. (za każdą uwagę)

4.

Niewywiązywanie się z zobowiązań na rzecz klasy i szkoły

-2p. (każdorazowo)

5.

Przetrzymywanie książek z biblioteki

-2p.

6.

Ubliżanie koledze, koleżance, wyśmiewanie się z innych, wulgarne słownictwo

-5p. (każdorazowo)

7.

Bójka (każda)

-10p.

8.

Niewłaściwe zachowanie: w stołówce szkolnej, sklepiku, na wycieczce itp.

-10p.(każdorazowo)

9.

Niesportowa postawa w czasie zawodów lub niegodne reprezentowanie szkoły

-5p.

10.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na konkursie

-5p.

11.

Niszczenie sprzętu, umeblowania szkolnego, budynku

-10p.

(każdorazowo + zwrot kosztów naprawy)

12.

Niszczenie rzeczy innych osób

-20p.

(każdorazowo + zwrot kosztów naprawy)

13.

Niewłaściwe obuwie (brak obuwia zmiennego)

-1p. (każdorazowo)

14.

Ubiór (np. niewłaściwa długość bluzek, spodni, spódnicy, dekolty) i wygląd niezgodny ze statutem szkoły

- 3p. (każdorazowo)

15.

Wygląd niezgodny ze statutem szkoły (np. widoczny makijaż, kolorowo pomalowane paznokcie, tipsy, długie kolczyki, piercing)

- 5p. (każdorazowo)

16.

Spóźnienia na lekcję

- 1p. (każdorazowo)

17.

Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna

- 1p. (każdorazowo)

18.

Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna – wagary

- 2p. (każdorazowo)

19.

Opuszczanie lub namawianie do opuszczenia terenu szkoły w czasie lekcji, przerwy i imprez szkolnych

- 10p. (każdorazowo)

20.

Oszukiwanie nauczycieli i pracowników szkoły

-10p. (każdorazowo)

21.

Palenie papierosów lub posiadanie papierosów

- 10p. (każdorazowo)

22.

Wyłudzanie pieniędzy

- 50p. (każdorazowo)

23.

Kradzież

- 50p. (każdorazowo)

24.

Fałszowanie podpisów i dokumentów

- 50p. (każdorazowo)

25.

Picie alkoholu

- 50p. (każdorazowo)

26.

Rozprowadzanie i zażywanie narkotyków

- 50p. (każdorazowo)

27.

Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów

- 50p. (każdorazowo)

28.

Udowodnione przestępstwa przez organy ścigania

Naganne

29.

Znieważanie nauczycieli i uczniów: wulgaryzmy, obraźliwe epitety, niecenzuralne słowa, gesty, obelgi, zniewagi, szyderstwa, ośmieszanie, naśmiewanie się, ubliżanie

 

- 100p.(każdorazowo)

30.

Wykonywanie zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby (nauczycielowi, uczniowi lub innemu pracownikowi szkoły), tworzenie fotomontaży i rozpowszechnianie ich

 

- 100p. (każdorazowo)

31.

Wykonywanie nagrań dźwiękowych, filmowych z użyciem dyktafonów, telefonów komórkowych, kamer i innych urządzeń bez zgody zainteresowanego (m.in. nauczyciela, ucznia, pracownika szkoły)

 

- 100p (każdorazowo)

32.

Umieszczanie w Internecie pogróżek, pomówień, wulgaryzmów, zdjęć, naruszanie dóbr osobistych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców przez podawanie nazwisk

 

Naganne

33.

Bullying (terroryzm) wśród rówieśników polegający na długotrwałym, uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, poniżaniu, ośmieszaniu ucznia przez ucznia

 

Naganne

34.

Notoryczne, powtarzające się ubliżanie koledze, koleżance, wyśmiewanie się z innych, wulgarne słownictwo, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły, bójki, niewłaściwe zachowanie: w stalówce szkolnej, sklepiku, na wycieczce itp., niesportowa postawa w czasie zajęć wychowania fizycznego, zawodów lub niegodne reprezentowanie szkoły, niszczenie sprzętu, niszczenie rzeczy innych osób, umeblowania szkolnego, budynku, niewłaściwe obuwie, długie wiszące kolczyki, makijaż, ubiór skutkuje oceną naganną z zachowania mimo uzyskania prawa do oceny poprawnej wynikającego z punktacji na I półrocze lub oceny rocznej

 

 

Naganne

35.

Pobicie z narażeniem zdrowia i życia

Naganne

36.

Używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych 

-10 pkt (każdorazowo)

 • Każdy wychowawca posiada pulę 15 punktów ujemnych
 • Nagana dyrektora szkoły to: – 100 punktów