Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl

Mały Mistrz 2014/2015

Znalezione obrazy dla zapytania mały mistrz

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

 

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.

 

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

 

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

 

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

 • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
 • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
 • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
 • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
 • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
 • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
 • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
Nauczyciel i szkoła przystępujący do programu Mały Mistrz deklarują realizację cyklu zajęć  i sprawdzianów dla dzieci, które zapoznają je z nowymi formami aktywności fizycznej. Poprzez ciągłość trwania programu w klasach I–III będzie można zbadać rozwój umiejętności każdego dziecka. 
Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania w klasach I–III. Nauczyciel otrzymuje dużą autonomię w realizacji programu. Może np. w przypadku niemożliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną.  
 
Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Mały Mistrz daje także możliwość udziału rodzicom, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności i  prób zaliczeniowych, a także będą informowani przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach.
 
Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują:
 • komplet materiałów dla nauczycieli,
 • komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,
 • możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,
 • możliwość korzystania z platformy internetowej programu,
 • możliwość zatrudnienia na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadził lekcje wychowania fizycznego,
 • komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla wszystkich uczestników programu w II klasie (16-godzinny kurs nauki pływania),
 • komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących program przez trzy lata.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie w roku szkolnym 2014/2015 w programie biorą udział klasy Ia i Ib szkoły podstawowej (w sumie 34 uczniów). Nauczyciele prowadzący zajęcia: Anna Błach, Ewelina Wiśniewska i Lilla Mikoda.