Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / Kalendarz miesięczny

Kalendarz miesięczny

Terminarz pracy szkoły 

Listopad – styczeń 2021 r.

Termin

Działania

24 XI 2020 r.

Zdalne zebranie RP; wprowadzenie zmian do statutu szkoły; zarządzenie o organizacji pracy szkoły; terminarz działań

25 XI 2020 r.

Przekazanie informacji o organizacji pracy szkoły uczniom i rodzicom

30 XI – 22 XII 2020 r.

Okres zdalnego nauczania dla klas I-VIII (wszystkie zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia specjalistyczne oraz wskazane rozwijające w formie online)

18 XII 2020 r.

Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Online

21 – 23 XII 2020 r.

Konsultacje dla rodziców w formie online 

22 XII 2020 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych 

23 XII 2021 r. – 31 XII 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

1 I 2021 r.

Nowy Rok

4 – 15 I 2021 r.

Ferie zimowe 

13 I 2021 r.

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 

18 I 2021 r.

Forma nauczania – nieustalona 

Styczeń 2021 r. – badanie

18 II 2021 r. – raport

Ewaluacja wewnętrzna: Świadomość i skala cyberprzemocy wśród uczniów 

(ankiety przez e-dziennik)

18 – 27 I 2021 r.

Zawieszenie ulg dla uczniów 

21 I 2021 r.

Ostateczny termin przeprowadzania sprawdzianów

25 I 2021 r.

Ustalenie ocen śródrocznych 

27 I 2021 r.

Śródroczne klasyfikacyjne zebranie RP

28 – 29 I 2021 r.

Zebrania z rodzicami 

31 I 2021 r.

Zakończenie pierwszego półrocza 

 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM odbędzie się w miarę możliwości po powrocie uczniów do szkoły; w sytuacji dalszego przedłużenia nauczania zdalnego – w formie online po udostępnieniu szkole arkuszy 

zDolny Ślązak etap powiatowy – decyzja DKO po 15 XII 2020 r. w sprawie harmonogramu konkursów 

 

 

 

 

 

  

√