Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie

5-216 Domaniów

Domaniów, ulica Sportowa 6 

Tel: (71) 301-77-31

domaniowzs@o2.pl
Jesteś tutaj: Start / Promocja zdrowia / Historia

Historia

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W DOMANIOWIE


       W naszej szkole wdrażane są  programy  zawierające wiele zagadnień związanych z promocją zdrowia. Są one integralną częścią SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY. Są to:

1. Szkolny Program Profilaktyczny.

2. Program „Bezpieczna szkoła”.

3. Program „Szkoła bez przemocy”.

4. Program Promocji Zdrowia.


Program Promocji Zdrowia:


 • Koordynator  programu od roku szkolnego 2004/2005:

           Cecylia Kopka -  wicedyrektor szkoły;

Skład zespołu:

 • Anna Kaźmierczak

           nauczyciel kształcenia zintegrowanego;

 • Lilla Mikoda

           nauczyciel wychowania fizycznego;

 • Magdalena Wandzel

           pedagog szkolny.


       Realizacja programu ma na celu wyposażenie całej społeczności szkolnej w wiedzę, że promocja zdrowia  jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. Jest dyscyplina nauki i sztuką wspomagania ludzi w dokonywaniu zmian w ich stylu życia, aby mogli zbliżyć się do optimum swego zdrowia. Zmiany w stylu życia mogą dokonywać się poprzez rozbudzenie ich świadomości, zmianę zachowań zdrowotnych oraz kształtowanie środowiska wspierającego działania sprzyjające zdrowiu.

Najważniejsze zadania programu:      

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej; 
• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom 
i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie  w nich poczucia własnej wartości, 
• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki, 
• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, 
• wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, 
• włączenie do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. 

       Program promocji zdrowia jest realizowany jest od kilku lat. Szkolny koordynator wspólnie z zespołem przygotowuje harmonogram działań na kolejny rok szkolny, zgodny z założeniami programu. Harmonogram określa czas realizacji poszczególnych zadań, ich tematykę, metody realizacji oraz odpowiedzialnych nauczycieli.

                                                                                                                                                

   I.   Od roku szkolnego 2004/2005 do roku szkolnego 2009/2010


         uczniowie podjęli następujące działania na rzecz promocji zdrowia:


Realizacja zadań z zakresu higieny ciała i otoczenia:

 • Realizacja programu „Szkoła zdrowego uśmiechu”
 • Spotkanie z pielęgniarka „Higiena jamy ustnej”
 • Realizacja programu: „Śnieżnobiały uśmiech”
 • Pogadanki dotyczące zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania
 • Zapobieganie wadom postawy: akcja „Ćwicz i trzymaj się prosto”
 • Organizacja akcji: „Żeby zdrowe zęby mieć”
 • W trosce o piękny uśmiech - Inscenizacja  „Wilk u dentysty”
 • Powiatowy konkurs plastyczny „Zęby myj, radośnie żyj”
 • Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Służby Zdrowia  pt.  „Z higieną za pan brat”
 • Udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Z higieną za pan        brat”
 • Zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez studentów AWF na temat higieny jamy ustnej
 • Pokaz i prezentacja środków do pielęgnacji ciała
 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole , bezpiecznej drogi do i ze szkoły, oraz bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć
 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Urody
 • Konkurs na najładniejsza klasę

Realizacja zadań zdrowego odżywiania:

 • Projekt „Jedz zdrowo – rośnij zdrowo” – inscenizacje, konkursy rysunkowe, układanie rymowanek, przygotowanie jesiennej biesiady – poczęstunku dla dzieci i rodziców
 • Inscenizacja „Czy to już jesień?” -
 • Lekcje o tematyce zdrowego odżywiania
 • Dzień Pluszowego Misia – Dzień z Kubusiem Puchatkiem” – promowanie odżywczych właściwości miodu
 • Organizacja akcji „Zdrowe śniadanie”
 • Plakat: piramida zdrowia
 • Sporządzanie jadłospisów zawierających niezbędne dla organizmu składniki
 • Spotkanie z pielęgniarka – pogadanka na temat zdrowego odżywiania
 • Pokaz i degustacja potraw na szkolnym festynie „Cztery godzinki dla rodzinki”
 • Wydanie gazetki szkolnej poświeconej roli prawidłowego żywienia dla rozwoju organizmu
 • Udział w akcji „Pij mleko – będziesz wielki”
 • Udział w akcji „Szklanka mleka dla każdego” – MLEKO Z KLASĄ
 • Powitanie wiosny pod hasłem: „Kuchnia w Unii Europejskiej”
 • Kiermasz bożonarodzeniowy
 • Degustacja potraw
 • Kiermasz wielkanocny
 • Akcja szkolna „Witamy wiosnę na kolorowo”

Promowanie aktywności fizycznej oraz projekt edukacyjny  – „Trzymaj Formę”:

 • organizowanie „Dnia Sportu” w szkole
 • udział w zabawie „Tor przeszkód”
 • realizacja akcji: „Razem nam się uda”
 • Rodzinny Festyn Sportowy
 • Zajęcia ruchowe i aerobik ze studentami AWF
 • pokazy taneczne
 • pokazy gimnastyczne
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • wiosenny turniej klas
 • Akcja: „Ruch to podstawa – trzymaj się prosto”
 • Szkolny festyn „4 godzinki dla rodzinki” – m.in. rozgrywki sportowe
 • „Szkolna familiada”
 • pogadanki na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia
 • projekt „Smaki świata”
 • lekcje o zbilansowanej diecie

Życie bez nałogów:

 • Organizowanie akcji szkolnych, mitingów
 • Przeprowadzenie konkursu plastycznego: „Używce – NIE!”
 • Organizowanie akcji „Rzuć palenie razem z nami”
 • Pogadanki
 • Gazetki ścienne, ulotki
 • Prezentacje multimedialne
 • Gazetki samorządu uczniowskiego
 • Plakaty
 • Happening „Dzień bez papierosa”
 • lekcje o szkodliwości dymu tytoniowego
 • pogadanki na temat rodzajów uzależnień, szkodliwości środków uzależniających i zapobiegania uzależnieniom
 • konkurs plastyczny „Młodość – trzeźwość”

Udział w powiatowym etapie Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

 

Cykl zajęć poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy

 • Spotkania z ratownikiem medycznym, pokaz i ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy
 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez przeszkolonych nauczycieli
 • Projekcja filmu – wykorzystanie materiałów uzyskanych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Obchody światowego Dnia Zdrowia:

 • Konkurs plastyczny pod hasłem: „Zmiany klimatyczne a zdrowie”
 • Prezentacja multimedialna pt. „„Zmiany klimatyczne a zdrowie”
 • Szkolna akcja: „Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek”
 • Akcja „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof” – gazetka, prezentacja multimedialna

Bezpieczny Internet

 • materiały dla rodziców: „Zagrożenia w sieci”
 • scenariusze lekcji wychowawczej
 • ulotki dla rodziców, gazetki
 • Spektakl edukacyjny: „Telekomputerek”

 Droga ku odpowiedzialności – sytuacje trudne

 • organizacja Dnia Odpoczynku dla zszarganych nerwów
 • gazetka „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”
 • Apel „Uczymy się mówić NIE”
 • Organizacja "Dnia Życzliwości i Pozdrowień”
 • pogadanki, gazetki, ulotki na temat AIDS
 • Gazetka ścienna „Międzynarodowy Dzień Pokoju”
 • Coroczna organizacja akcji: „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka funduszy na paczki dla domu dziecka w Oławie
 • Coroczna organizacja Dnia Walki z Ubóstwem – zbiórka darów dla Caritas w Oławie
 • Organizacja w szkole akcji: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
 • Organizacja Dnia Zakochanych
 • Dzień bez konfliktu
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją” – prezentacja multimedialna
 • Spektakl o prawach dziecka: „I ty też byłeś mały”
 • Ankieta dla uczniów – poczucie bezpieczeństwa w szkole
 • Warsztaty na temat tolerancji i poszanowania godności innych
 • Warsztaty na temat: „Co powinniśmy wiedzieć o AIDS?”
 • Ankieta badająca relacje nauczyciel – uczeń oraz bilateralnych oczekiwań
 • Zajęcia wspomagające integracje młodzieży w nowej szkole i grupie rówieśniczej. Inscenizacje
 • Światowy Dzień Rodziny – festyn szkolny
 •  Europejski dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, gazetka
 • spektakl profilaktyczny pt, „Tchórz”

Ekologia: odpowiedzialność za środowisko:

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Realizacja programu; „Każde dziecko wie co robić z ZSEE”
 • Udział w powiatowym konkursie: „Bezpieczna bateria”
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Udział w powiatowym konkursie na aktywną ochronę kasztanów:„ Pamiętajmy o kasztanach”
 • Udział w powiatowym konkursie plastycznym w ramach akcji „Pamiętajmy o kasztanach -  „Kasztanowiec w moich oczach”
 • Akcja: „Światowy Dzień Wody” – inscenizacja, gazetka
 • Przedstawienie ekologiczne: „Dbaj o swoją planetę – Ziemię”
 • Organizowanie Dnia Ziemi – inscenizacja „Ziemia u lekarza”

II.   Zajęcia pozalekcyjne i inne formy działalności na rzecz uczniów mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, promują uczniów  zdolnych oraz pomagają uczniom mającym problemy z nauką.

          Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczycieli takich jak:

Kółko dziennikarskie, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko informatyczne,  wychowanie do życia w rodzinie – klasa V i VI, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z uczniem zdolnym w ramach programu „Szkoła wspierająca uzdolnienia”, gimnastyka korekcyjna, SKS, chór szkolny.

W ramach pracy kółek zainteresowań również była realizowana  tematyka dotycząca promocji zdrowia.

Kółko dziennikarskie

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła dziennikarskiego przygotowali gazetki o tematyce zdrowia oraz artykuły o aktualnej działalności w szkole na rzecz promocji zdrowia. Informowali także o wszelkich planowanych akcjach i programach zaplanowanych w szkole. 

Działalność świetlicy:

Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas szkoły podstawowej. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, rozwijanie zainteresowań, pomoc w nauce, wzrost poziomu uspołecznienia, minimalizacja zachowań agresywnych oraz relaksację. Program świetlicowy nawiązuje do programu profilaktycznego szkoły. Świetlica szkolna realizowała następujące zadania:

-  organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej,

-  wspieranie rozwoju dziecka poprzez dostrzeganie potrzeb, organizowanie

   ćwiczeń i zabaw interakcyjnych z naciskiem na rozpoznawanie uczuć własnych i  innych, zachowań agresywnych, radzenia sobie ze złością, zmniejszanie napięć,

-  odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, udział w konkursach,

-  stworzenie zajęć umożliwiających uczestniczenie w tradycji i kulturze.


III.  Wycieczki:

Uczniowie biorą udział w wycieczkach o tematyce turystyczno – krajoznawczej i dydaktycznej:

Wycieczki m.in. do:

-  wycieczki do lasu w okolice Janikowa

-  wycieczka do Książa

- wycieczka do Kudowy Zdrój

- wycieczki krajoznawcze w Sudety

- wycieczka do skansenu w Marcinowie pod hasłem „Wielkanoc w skansenie”

-  wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

-  Skansen w Bierkowicach - wycieczka

- Spotkanie z Prezesem Koła Pszczelarzy – Gminne Centrum Kultury

- Wycieczka integracyjna „Śladami Ślężan”

- Wizyta w teatrze muzycznym „W poszukiwaniu Mikołaja…”

-  Wrocław  - Miasto Spotkań – seans filmowy, spacer dzielnicą ekumeniczną, zabawa w kręgielni

- „Sąsiedzi zza miedzy – Śląsk Opolski” – Moszna, Góra Świętej Anny, Muzeum Wsi Opolskiej

- „Skąd nasz ród” – w dawnej stolicy Polski i mieście Ojca Świętego – Kraków. Wadowice

- Wyprawa Melomana – wizyta w filharmonii, spacer po Ogrodzie Japońskim, Pergoli, zabawa na basenie

-  Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz zabawa na basenie

-  Wycieczka krajoznawcza – Puławy, Lublin, Kazimierz, Janowiec

- Wrocław – zwiedzamy Rynek we Wrocławiu, Ogród Zoologiczny, rejs statkiem po Odrze

- Wycieczka integracyjna – „Nastolatki i bon ton” – Kuraszków

- Śladami Jana Pawła II po Wrocławiu

- Wycieczki do Oświęcimia

Wyjazdy do bibliotek i muzeów

- Akademia filmowa „Muzyka klasyczna nie gryzie”

- Wyjazd do Planetarium w Chorzowie

- Wyjazdy rekreacyjne do AQAPARKU,  na basen, lodowisko


IV.   Konkursy:

Uczniowie biorą udział w konkursach promujących zdrowie i promujących postawy przyjazne środowisku:

 

-  konkurs plastyczny „Kasztanowiec w moich oczach"

- ogólnopolski konkurs plastyczny „112 w trudnej sprawie”

- konkurs recytatorski „Jak to w rodzinie”

- Gminny konkurs zapobiegania nałogom „Młodość-Trzeźwość”

- ogólnopolski konkurs wiedzy pożarnicze „Młodzież zapobiega pożarom””

- Konkurs informatyczny na prezentację multimedialną „Rzuć palenie”

- konkurs powiatowy „Zdrowo i kulturalnie we współczesnej Europie”

- sportowe zawody i turnieje szkolne, gminne, powiatowe i wojewódzkie (halowa piłka nożna, tenis stołowy, warcaby, szachy, skok wzwyż, piłka siatkowa, skok w dal, mistrzostwa w lekkiej atletyce, turnieje piłki nożnej, strzelectwo sportowe 

- szkolny konkurs „Dama roku. Dżentelmen roku”

- Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

- Konkurs plastyczny: „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

Szkolny konkurs wiedzy: „Higiena, odżywianie i zapobieganie chorobom”

-   Powiatowy  konkurs plastyczny „Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość” 

     miejsce

-  Gminny Konkurs „Prewencja, ale inaczej”

V.   Udział nauczycieli w warsztatach, kursach, szkoleniach:

 

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w następujących formach doskonalenia:

a. wewnątrzszkolne,  do których zaliczamy szkoleniowe rady pedagogiczne:

-           Szkolenie BHP

-           Szkolenie Przeciwpożarowe

-           Szkolenie dotyczące zagadnień narkomanii wśród młodzieży

-           Udzielanie pierwszej pomocy

-           Bezpieczeństwo w szkole

-           Szkoła Promująca Zdrowie – koordynator szkolny

-           Innowacje pedagogiczne w szkole

-           Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w szkole

-           Metody Denisona

-           Współpraca z rodzicami

b. zewnętrznedo których zaliczmy kursy, warsztaty organizowane przez PODN, DODN,  i inne ośrodki., rady szkoleniowe rady pedagogicznej prowadzone przez edukatorów zewnętrznych:

rok szkolny 2004/2005

1)    Gimnastyka Korekcyjna – studia podyplomowe – AWF we Wrocławiu

2)    Logopedia – studia podyplomowe – Uniwersytet w Opolu

3)    Nauczanie Muzyki, Plastyki i Sztuki Szkolnej z animacją Kulturalną – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

4)    Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości ADHD – kurs – Centrum Edukacji, Biznesu i Administracji – ALPHA

5)    Praca z dziećmi metoda Weroniki Scherbone – kurs

6)    Stres – przyjaciel czy wróg – warsztaty – wydawnictwo Nowa Era

7)    Zabawy integracyjne z zastosowaniem technik Klanzy – warsztaty - Klanza

8)    Zarządzanie Oświatą – seminarium – Vulcan

9)    Mierzenie jakości pracy szkoły – warsztaty – PODN

rok szkolny 2005/2006

10) Praca z uczniem zdolnym – kurs – PODN

11) Wykorzystanie zajęć muzycznych w profilaktyce uczniów z dysfunkcjami – kurs

12) Projekt w szkole podstawowej – kurs - PODN

13) Jak w łatwy i ciekawy sposób kształcić umiejętności językowe uczniów – kurs

14) Konstruowanie programu naprawczego w szkole – szkolenie rady pedagogicznej - WCDN

15) Wspomaganie dzieci z dysleksją na wczesnym etapie edukacji – szkolenie rady pedagogicznej - PODN

16) Wdrażanie w szkole systemu wspierania dzieci z dysleksja i trudnościami w nauce – szkolenie rady pedagogicznej – PODN

W roku szkolnym 2005/2006 szkoła przystąpiła do programu „System pomocy dzieciom z dysleksja rozwojową”.

rok szkolny 2006/2007

17) Współpraca z rodzicami – warsztaty – POPPPiDM

18) Szkolny doradca zawodu – studia podyplomowe

19) Jak uczyć dyslektyków języków obcych – szkolenie – Prymus

20) Ocenianie wspierające ucznia – warszaty – POPPPiDM

21) Nowoczesne metody nauczania – POPPPiDM

22) Sposoby zapobiegania agresji – szkolenie – POPPPiDM

23) Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej – szkolenie - COMBIDATA

24) Studium Nauk o Rodzinie – studia licencjackie – PWT

25) Sztuka układania kwiatów, florystyka – warsztaty – KGW

26) Jak ubiegać się o środki zewnętrzne – od pomysłu do projektu – szkolenie – Nowator – OSD

27) Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa – szkolenie – Forum Europejskie  Centrum Szkoleń

28) Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp – szkolenie – Biuro Ochrony Pracy w Oławie

rok szkolny 2007/2008

29) Metody pracy z uczniem zdolnym” - WCDN

30)  Dziecko z ADHD w szkole – szkolenie PODN

31) Znajdujemy wspólny język – forum – WSiP

32) Czy to już dysleksja? – szkolenie PODN

33) Jak aktywizować uczniów? – szkolenie – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

34) Ratujemy i uczymy ratować – kurs – WOŚP

35) Nowe trendy w edukacji – szkolenie – PODN

36) Metoda 101 kroków – szkolenie – PODN

37) Jak walczyć z agresją – szkolenie – PODN

38) Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

39) Mediacje w szkole – kurs – Fundacja Edukacji Europejskiej

40) Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informatycznej i możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły – kurs – COMBIDATA

41) Jak rozwijać i rozpoznawać uzdolnienia? – kurs – PODN

rok szkolny 2008/2009

1) Organizacja procesu dydaktycznego w szkole – DODN

2) Planowanie oferty zajęć pozalekcyjnych – DODN

3) Kurs kierowników wycieczek – kurs

4) Kurs ratownictwa medycznego – kurs

5) Lider pracujący z dziećmi i młodzieżą – warsztaty

6) Agresja w szkole. Metoda C. Orffa w pracy z grupą – konferencja, warsztaty


VI.    Współpraca  ze środowiskiem lokalnym :


Urząd Gminy w Domaniowie (stypendia socjalne, spotkania  uczniów z pracownikami  ochrony  środowiska)         

Caritas oddział w Oławie(organizowanie pomocy potrzebującym w postaci paczek żywnościowych i ubrań)

Państwowy dom Dziecka w Oławie przygotowywanie paczek w akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (organizowanie konkursów, wycieczek, kolonii)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (uzyskiwanie finansowego wsparcia dla osób potrzebujących)

Gminne Koło Sportowe (udział w zawodach, akcjach promujących zdrowie)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ( określanie form pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje, szkolenia)

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej (wspólne imprezy okolicznościowe, konkursy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (udział w konkursach, akcjach z okazji Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Rzucania Tytoniu, Programu Trzymaj Formę,  )

Starostwo Powiatowe w Oławie (udział w warsztatach, konkursach)

Stomatolog  (wykład, pogadanki na temat higieny jamy ustnej)

Zakład Gospodarki Odpadami(udział w akcjach oczyszczania gminy , sortowanie śmieci, zbiórka baterii)

Pielęgniarka szkolna ( prowadzenie zajęć,  sprawdzanie czystości uczniów, opieka w nagłych przypadkach, szczepienia, fluoryzacja)

Straż Pożarna ( próbne ewakuacje, pokaz akcji gaszenia pożarów, szkolenie uczniów i nauczycieli w sytuacji wybuchu pożaru, ulotki)

Biblioteka Gmina w Domaniowie ( promocja wystaw, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcja miód)                     

Policja (uczestnictwo w organizowanych konkursach, akcje bezpiecznego poruszania się po drodze, egzaminy na kartę rowerową) 

Lekarz (wywiady)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (szklanka mleka, dożywianie dzieci, akcja „wyprawka szkolna, pomoc doraźna)                    

VII.   Udział rodziców w działaniach prozdrowotnych

 

a.    Udział rodziców w prelekcjach:

-  prelekcja: „Radzenie sobie z dziećmi w sytuacjach trudnych”

- prelekcja: „Nieletni w szkole i w domu”

- spotkanie z rodzicami studentów AWF, prelekcja na temat promocji zdrowia w szkole

     - Spotkanie z przedstawicielem Policji ds. nieletnich - „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Postępowanie rodziców

      - Bezpieczeństwo w sieci - „Zagrożenia komputerowe”,


b.    Udział rodziców w przygotowywaniu  imprez festynów  i wycieczek szkolnych.

VIII.  DECYZJA O ZGŁOSZENIU SZKOŁY DO SIECI SZKÓŁ

       Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. 

        Nasza szkoła od kilku lat podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania  szkoły. Mamy program profilaktyczny, włączyliśmy  promocję zdrowia do planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz Planu Rozwoju Szkoły ( program Szkoły Promującej Zdrowie.) Uczestniczymy w programach , projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie , dlatego program ten wydał nam się idealnym dla naszej pracy z uczniami szkoły podstawowej  oraz kontynuacji w klasach gimnazjalnych, ponieważ w codziennym życiu szkoły obserwujemy też wiele niepokojących zjawisk . Czas dojrzewania charakteryzujący młodzież gimnazjalną, to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych.  Dlatego uznaliśmy za ważne podjęcie wielu działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w ich rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.  Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego  i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

         Stanowisko Rady Pedagogicznej dotyczące tego zagadnienia:” Dążymy do tego, aby nasi uczniowie od najmłodszych lat doceniali promocję zdrowia  i dbali o nie, dlatego stworzyliśmy  program obejmujący zagadnienia z tym związane. Pragniemy  w swych działaniach przygotować młode pokolenie do zdrowego stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie dokonywali teraz i w przyszłości mądrych i odpowiedzialnych wyborów”. Członkowie  Rady Pedagogicznej zgodnie stwierdzili, że wszystkie działania jakie miały miejsce w szkole w ciągu ostatnich  lat zmierzające  do uświadomienia uczniom konieczności zdrowego stylu życia ubogacały życie szkoły. Należy więc podjąć starania o zdobycie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Przynależność do sieci szkół na pewno  zmotywuje nas jeszcze bardziej do pracy na rzecz zdrowia szkolnej społeczności”.

Rada Pedagogiczna jednogłośnie podjęła decyzję przystąpienia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie  do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

IX. Przyjęcie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie do DOLNOŚĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

       Koordynator promocji zdrowia w szkole, pani mgr Cecylia Kopka, we wrześniu 2009 r. złożyła wniosek o przyjęcie szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

       Wojewódzki Koordynator DSSiPPZ Jolanta Malanowska oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  Małgorzata Bacia, wyrazili pozytywną opinię o podejmowanych w szkole działaniach zmierzających do promowania zdrowego stylu życia wszystkich członków społeczności szkolnej, doceniając jednocześnie wspólpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

W czerwcu 2010 roku zostaliśmy przyjęci do  Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Od roku szkolnego 2010/2011 szkolnym koordynatorem promocji zdrowia jest pani mgr Anna Kaźmierczak.